Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 16124
W sumie: 239640

KONSULTACJE SPOŁECZNE

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018". Projekt Programu jest dostępny, w godzinach pracy urzędu, w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego (pokój 120, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 578, e - mail: fundusze@siemiatycze.pl.

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w Programie można wnosić w formie pisemnej, na formularzu konsultacji dostępnym poniżej, do dnia 12.10.2017 r.

Do pobrania:

Treść uchwały

Projekt programu

Formularz

 

Informacja o przebiegu konsultacji

W dniach 15.10.2015 r. - 30.10.2015 r. odbyły się konsultacje społeczne „Programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 udppw w roku 2016”. Konsultacje były prowadzone w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/200/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwałę Nr 36/170/15 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych przedmiotowego programu. Konsultacje były prowadzone w formach:

 • ogłoszenia projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu,

 • ogłoszenia konsultacji społecznych na tablicy ogłoszeń wraz z udostępnieniem projektu Programu Współpracy w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

  Podczas konsultacji nie wniesiono uwag do Programu Współpracy.

 


 

Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 uchwały o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016". Projekt Programu jest dostępny, w godzinach pracy urzędu, w biurze Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego (pokój 122, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 577, e - mail: fundusze@siemiatycze.pl.

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w Programie można wnosić w formie pisemnej na formularzu konsultacji dostępnym poniżej do dnia 30.10.2015 r.

Pliki do pobrania:

projekt Programu Współpracy

formularz konsultacji

 


Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015". Projekt Programu dostępny jest, w godzinach pracy urzędu, w biurze Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu (pokój 122, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 577, e - mail: fundusze@siemiatycze.pl.

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w Programie można wnosić w formie pisemnej na formularzu konsultacji dostępnym poniżej do dnia 24.10.2014 r.

Pliki do pobrania

Projekt Programu

Formularz konsultacyjny
 


Informacja o przebiegu konsultacji

W dniach 02 – 16.06.2014 r. odbyły się konsultacje społeczne uchwały Rady Powiatu Siemiatyckiego "W sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej". Konsultacje odbywały się w formach:

 • ogłoszenia na tablicy ogłoszeń informacji o konsultacjach w/w uchwały wraz z udostępnieniem projektu uchwały w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego,
 • umieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej powiatu oraz w portalu Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych,
 • otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i mieszkańcami powiatu w dniu 10.06.2014 r.

Podczas konsultacji społecznych nie wpłynęły wnioski o ujęcie zmian w przedmiotowej uchwale.
 


Konsultacje społeczne uchwały o inicjatywie lokalnej

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu siemiatyckiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej". Projekt uchwały, trybu i kryteriów oceny wniosków, formularza wniosku oraz karty oceny wniosku dostępne są w godzinach pracy urzędu, w biurze Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu (pokój 122, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz poniżej. Kontakt: tel. 85 65 66 577, e - mail: fundusze@siemiatycze.pl. 

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w uchwale można wnosić w formie pisemnej na formularzu konsultacji dostępnym poniżej do dnia 16.06.2014 r. do godz. 10:00. 

Pliki do pobrania

Uchwala - inicjatywa lokalna

Tryb  i kryteria oceny wniosków

Formularz wniosku

Karta oceny wniosku

Formularz konsultacyjny
 


Zapraszamy do konsultacji społecznych "Programu Promocji Rozwoju
Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 - 2020"

Powiat Siemiatycki przystąpił do konsultacji społecznych „Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 – 2020”. Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu siemiatyckiego, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządowe do czynnego udziału w konsultacjach.

Projekt programu oraz formularz konsultacji dostępne są w godzinach pracy urzędu, w biurze Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu (pokój 131, I piętro) Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po adresem http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl oraz poniżej

Opinie i uwagi o ujęcie zmian w programie można wnosić w formie pisemnej zgodnie z formularzem konsultacji do dnia 24.05.2012 r. na adres:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17– 300 Siemiatycze
lub e- mail: powiat@siemiatycze.pl

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ KONSULTACJI
 


Informacja z przebiegu konsultacji

Przyjęcie Wieloletniego programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2014 było poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach 12 - 26.10.2010 r. Konsultacje były prowadzone w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/200/10 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Uchwałę Nr 86/480/10 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 06.10.2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2011 - 2014”. Konsultacje były prowadzone w formach:

 • otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu siemiatyckiego w dniu 12.10.2010 r.
 • ogłoszenia projektu programu współpracy na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach 13.10.2010 r. - 26.10.2010 r.
 • pisemnego wnoszenia opinii i uwag o ujęcie zmian zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do w/w uchwały Zarządu Powiatu w terminie do 26.10.2010 r.

Wpłynęły uwagi w formie pisemnej złożone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Drohiczyńskiej oraz ustne uwagi przedstawicieli Siemiatyckiego Stowarzyszenia Abstynentów „Ignis”. Zaproponowane zmiany miały na celu promocję w środowisku powiatu wartości trzeźwości i trwałości rodzinnej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji do „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2011 – 2014” w zakresie priorytetowych zadań publicznych, w punkcie brzmiącym: promocja i ochrona zdrowia, został dodany zapis „w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży ponadgimnazjalnej”.
 


Konsultacje społeczne Wieloleteniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2011-2014

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu "Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa  w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na lata 2011 - 2014" 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach. Konsultacje potrwają do dnia 26 października 2010 roku. Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie należy zgłaszać pisemnie (na odpowiednim formularzu) na adres:

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
z dopiskiem "PROGRAM WSPÓŁPRACY”

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO WS. SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU KONSULTOWANIA

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU SIEMIATYCKIEGO WS. PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROGRAMU

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

FORMULARZ KONSULTACJI

 


Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi


Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały dotyczącej "Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji".
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do dnia 26 października 2010 roku w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, ul. Leg.Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, pokój nr 129, tel. 85 655 58 56.


Projekt dokumentu do konsultacji poniżej:

POBIERZ PROJEKT

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.