Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 22572
W sumie: 98471

Otwarte konkursy ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2019 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 10/56/19 z dnia 14 marca 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, ul. Ogrodowa 2, 17 – 300, Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu siemiatyckiego oraz realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowych” w wysokości: 5 000,00 zł,

 2. Katolicki Klub Sportowy „Orzeł”, ul. 3 Maja 2, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Realizacja zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.”, w wysokości: 2 000,00 zł,

 3. Klub Sportowy „Cresa” Siemiatycze, ul. Słowiczyńska 58, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizacja wspierania oraz upowszechniania kultury fizycznej u dzieci i młodzieży z terenu powiatu siemiatyckiego” w wysokości: 10 000,00 zł,

 4. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Rozwój sportu, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców powiatu”, w wysokości: 3 000,00 zł,

 5. Miejski Klub Sportowy „Cresovia”, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizacja meczów piłkarskich” w wysokości: 2 000,00 zł,

 6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Czartajewie, ul. Długa 130, Czartajew, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego” w wysokości: 3 000,00 zł.

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Jan Zalewski

 


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA
I PIELĘGNOWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
W 2019 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 10/55/19 z dnia 14 marca 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze, ul. 11 Listopada 44, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej – Upamiętnienie bohaterskiej wojny obronnej września '39 r.” w wysokości: 11 000,00 zł,

 2. Stowarzyszenie „Klub Literacki”, ul. Górna 23 A, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Festiwal poezji lokalnej”, na zadanie pn. „Festiwal poezji lokalnej”, w wysokości:1 000,00 zł,

 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Siemiatyczach „Wokaliza”, ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Stanisław Moniuszko – twórca polskiej opery narodowej, oczami akordeonistów”, w wysokości: 3 000,00 zł.

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Jan Zalewski

 

 


OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie wykonywania zadań publicznych
Powiatu Siemiatyckiego w 2019 roku
w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania:

 1. Zadanie z w/w zakresu może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
 2. a) organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego,
  b) wspieranie rozwoju sportu, propagowanie rekreacji ruchowej, aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców powiatu siemiatyckiego.

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ:  
Zadanie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 23 stycznia 2019 r. do 13 lutego 2019 r.

 

DO POBRANIA:

 


OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie wykonywania zadań publicznych
Powiatu Siemiatyckiego w 2019 roku
w sferze kultury i tradycji.

 1. RODZAJE ZADAŃ:

Wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu:
a)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b) podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
       rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.    

 

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ:  
Zadanie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 23 stycznia 2019 r. do 13 lutego 2019 r.

 

DO POBRANIA:

 


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO
W ZAKRESIE PROWADZENIA JEDNEGO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SIEMIATYCKIEGO W 2019 ROKU

 

 

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 3/20/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu siemiatyckiego w 2019 r.                                                                          
  

Realizacja zadania zostanie powierzona Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego, z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31 – 153 Kraków, wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 64 020,00 zł. 

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3, lub przesyłać pocztą
na powyższy adres w terminie od dnia 12 października 2018 r. do dnia 2 listopada 2018 r. (liczy się data wpływu).

Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Informacje dodatkowe

W przypadku wyboru oferty do realizacji z podmiotem zostanie podpisana umowa. Ramowy wzór umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania znajduje się poniżej.

Uchwała  + Pełna treść ogłoszenia- plik do pobrania

Wzór oferty plik do pobrania

Wzór umowy plik do pobrania

Wzór sprawozdania - plik do pobrania


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r .

Propozycja przyznania dotacji, przedstawiona przez Komisję Konkursową została przyjęta Uchwałą nr 128/616/18 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 16 marca 2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, z budżetu Powiatu Siemiatyckiego dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych otrzymały następujące stowarzyszenia kultury fizycznej:

1. Katolicki Klub Sportowy „ORZEŁ” Siemiatycze, ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze –  dofinansowanie w wysokości: 5.000,00 zł.

2. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 2, 17-300
Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 3.000,00 zł.

3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINTER” w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29,
17-300 Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 3.000,00 zł.

4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Czartajew, ul. Długa 130, 17-300
Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 2.500,00 zł.

5. Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA” w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300
Siemiatycze -– dofinansowanie w wysokości: 1.500,00 zł.

 

Z podmiotami wymienionymi powyżej zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

Przewodniczący Zarządu

mgr Jan Zalewski

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I PIELĘGNOWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
W 2018 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 128/617/18 z dnia 16 marca 2018 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 2018 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, ul. Świętojańska 25,17 – 300, Siemiatycze, na zadanie pn. III Festiwal Pieśni i Tańców Polskich” w wysokości: 15 000,00 zł,

 2. Siemiatyckie Towarzystwo Hippiczne „Szwadron”, ul. H. Sienkiewicza 22, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Dla Niepodległej - Kawalerzyści z Powiatu Siemiatyckiego w 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” w wysokości: 10 000,00 zł.

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 
mgr Jan Zalewski

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2018 roku z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2018 roku z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SFERZE - WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z  2016 r., poz. 1817) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza  otwarty   konkurs   ofert   na  wsparcie  wykonywania   zadań   publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2018 roku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie: WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

DO POBRANIA:

pełna treść ogłoszenia

uchwała zarządu powiatu

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE
ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO
W ZAKRESIE PROWADZENIA JEDNEGO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY
PRAWNEJ W 2018 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 114/548/17 z dnia 20 listopada 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego   w   zakresie   prowadzenia   jednego   punktu   nieodpłatnej pomocy   prawnej w 2018 roku. Realizacja zadania zostanie powierzona Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego, z siedzibą przy   ul.   Juliusza   Lea   2   a,   30   –   133  Kraków, wraz   z   udzieleniem   dotacji   w   wysokości 60 725,88 zł.  
Z   w/w   podmiotem   zostanie   zawarta   umowa   określająca   zakres   i   warunki   realizacji   zadania publicznego.


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3, lub przesyłać pocztą
na powyższy adres w terminie od dnia 13 października 2017 r. do dnia 3 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu).

Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

Informacje dodatkowe

W przypadku wyboru oferty do realizacji z podmiotem zostanie podpisana umowa. Ramowy wzór umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania znajduje się poniżej.

Do pobrania:

Uchwała + pełna treść ogłoszenia

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

 


Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 r .

Propozycja przyznania dotacji, przedstawiona przez Komisję Konkursową została przyjęta Uchwałą nr 90/423/17 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 marca 2017 r.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, z budżetu Powiatu Siemiatyckiego dotację na dofinansowanie realizacji zadań publicznych otrzymały następujące stowarzyszenia kultury fizycznej:

1. Katolicki Klub Sportowy „ORZEŁ” Siemiatycze, ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 5.000,00 zł.

2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Czartajew w Czartajewie, 17-300 Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 3.000,00 zł.

3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINTER” w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 3.000,00 zł.

4. Miejski Klub Sportowy „CRESOVIA” w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze -– dofinansowanie w wysokości: 2.500,00 zł.

5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 2, 17-300 Siemiatycze – dofinansowanie w wysokości: 1.500,00 zł.

Z podmiotami wymienionymi powyżej zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

Przewodniczący Zarządu

mgr Jan Zalewski


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I PIELĘGNOWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ W 2017 R.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 90/424/17 z dnia 28 marca 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Siemiatyckie Towarzystwo Hippiczne „Szwadron”, ul. H. Sienkiewicza 22, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „W przededniu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – Kawalerzyści z Powiatu Siemiatyckiego w hołdzie Piłsudczykom” w wysokości: 10.000,00 zł,

 2. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, ul. Świętojańska 25, 17 – 300, Siemiatycze, na zadanie pn. II Festiwal Pieśni i Tańców Polskich”  w wysokości: 10.000,00 zł,

 3. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, ul. Powstania Styczniowego 1, 17– 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „XIV Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznej”  w wysokości: 2.000,00 zł,

 4. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, ul. Kościelna 10, 17 – 312 Drohiczyn, na zadanie pn. Wydanie 9. numeru czasopisma naukowego „Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego”  w wysokości: 1.500,00 zł,

 5. Fundacja „Kresy Historii”, ul. Wysockiego 11, 03 – 371 Warszawa, na zadanie pn. „Kantata „Myśląc Ojczyzna”  w wysokości: 1.500,00 zł.

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SFERZE - WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z  2016 r., poz. 1817)
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego
ogłasza  otwarty   konkurs   ofert   na  wsparcie  wykonywania   zadań   publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2017 roku
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.


I. Rodzaj i formy realizacji zadania.
1. Zadanie z ww. zakresu może być realizowane w różnych formach, a w szczególności
    poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
a) organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego,  
b) rozwój sportu, popularyzację rekreacji ruchowej i  aktywnych form spędzania czasu wolnego, głównie o charakterze otwartym dla mieszkańców Powiatu.
Zadania   powinny   mieć   charakter   ponadgminny   i   być   skierowane   do   mieszkańców powiatu siemiatyckiego.
Wymagany   minimalny   wkład   finansowy   oferenta,   na   który   składają   się   finansowe środki własne, środki   finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego musi stanowić co najmniej 5 % całkowitych kosztów finansowych   realizowanego   zadania.  Środki   finansowe   własne   nie   dotyczą   wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r.
1. Na wsparcie realizacji zadań przeznacza się kwotę w wysokości - 15.000,00 zł.
Kwoty te mogą ulec zmianie  w przypadku  stwierdzenia,  że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Powiatu, lub zaistnieje konieczność dostosowania   do   możliwości   budżetu  Powiatu   w   części przeznaczonej   na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych powiatu siemiatyckiego należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2017 r.” do dnia 10.03. 2017 r. w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze do godz. 15,00  lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
      O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu. Na kopercie należy zamieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z adnotacją określającą nazwę zadania. Oferty, które zostaną złożone lub dostarczone pocztą po tym terminie nie będą rozpatrywane w otwartym konkursie i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Treść Uchwały

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

 


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SFERACH: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I PIELĘGNOWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w sferach:

I. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

II. podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2017 r.

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17 - 300 Siemiatycze, lub przesłać pocztą na powyższy adres w terminie od dnia 16 lutego 2017 r. do dnia 10 marca 2017 r. (decyduje data wpływu).

Oferty realizacji zadania należy złożyć według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Wzór oferty został zamieszczony poniżej.

Informacje dodatkowe

W przypadku wyboru oferty do realizacji z podmiotem zostanie podpisana umowa. Ramowy wzór umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania:

uchwała - plik do pobrania

pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania

wzór oferty – plik do pobrania

wzór karty oceny - plik do pobrania

wzór umowy – plik do pobrania

wzór sprawozdania - plik do pobrania

 


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA JEDNEGO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017 ROKU.


Zarząd   Powiatu   Siemiatyckiego  Uchwałą   Nr   79/374/16  z   dnia   28   listopada   2016   r.   dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego   w   zakresie   prowadzenia   jednego   punktu   nieodpłatnej   pomocy   prawnej w 2017 roku. Realizacja zadania zostanie powierzona FUNDACJI TOGATUS PRO BONO, z siedzibą przy ul. Warmińskiej 7/1, 10 – 544 Olsztyn, wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 60 725,88 zł. Z   w/w   podmiotem   zostanie   zawarta   umowa   określająca   zakres   i   warunki   realizacji   zadania publicznego.
Z up. STAROSTY
mgr inż. Jerzy Woźniak
SEKRETARZ


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3, lub przesłać pocztą
na powyższy adres w terminie od dnia 20 października 2016 r. do dnia 10 listopada 2016 r. (liczy się data wpływu).

Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

 

Informacje dodatkowe

W przypadku wyboru oferty do realizacji z podmiotem zostanie podpisana umowa. Ramowy wzór umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania znajduje się poniżej.

Do pobrania:

Treść uchwały i ogłoszenia o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ W 2016 R.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 50/236/16 z dnia 1 marca 2016 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania
i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2016 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 1. Siemiatyckie Towarzystwo Hippiczne „Szwadron”, ul. H. Sienkiewicza 22, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Powiat Siemiatycki i kawalerzyści zapraszają na wspólną lekcję historii”w wysokości: 5 000,00 zł,

 1. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, ul. Powstania Styczniowego 1, 17– 300 Siemiatycze, na zadanie „XIII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznej
  w wysokości: 3 000,00 zł,

 2. Stowarzyszenie „Czarnianki”, Czarna Wielka 46 A, 17 – 315 Grodzisk, na zadanie
  pn. „Organizacja imprezy ludowej - Dni Czarnej Wielkiej 2016” w wysokości: 2 000,00 zł,

 3. Stowarzyszenie Pomocy Szansa, Witowice 60 A, 32 – 250 Charsznica, na zadanie
  pn. „Malowanie Naszego Dziedzictwa - II Integracyjny Plener” w wysokości: 2 000,00 zł.

  Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.


   OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH
   POWIATU SIEMIATYCKIEGO W 2016 ROKU WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI
   NA DOFINANSOWANIE ICH REALIZACJI
   W ZAKRESIE: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
   ORAZ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.

   Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z póź. zm. ) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2016 roku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:

   - OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.

   - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.


    

   Rodzaj zadań objętych konkursem.

   W ramach zadania z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia mogą być podejmowane następujące działania:

   1) promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym takim jak: cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia;

   2) wspieranie działalności w zakresie profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobami nowotworowymi:

   3) realizacja programów prozdrowotnych.

   Zadanie z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

   1) organizacja i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego,

   2) rozwój sportu w Powiecie Siemiatyckim oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu w tym zakresie.

   Termin i warunki składania ofert.

   Oferty dotyczące wsp

   Starosta

   Jan Zalewski

   Przyjęcia interesantów

   Starostwo Powiatowe

   ul. Leg. Piłsudskiego 3
   17-300 Siemiatycze
   tel.: (85) 65 66 500
   fax: 85 65 66 501
   e-mail: powiat@siemiatycze.pl


              

   Zobacz również

   wersja językowa

   Kalendarz

   wrzesień 2019
   Pn
   Wt
   Śr
   Cz
   Pt
   So
   Ni
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30

   Zegar

   • :
   • :
   Akceptuję

   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.