Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 183
W sumie: 183

News

News zdjęcie id 1125

Ogłoszenie o I Przetargu ustnym nieograniczonym

13.06.2018

SIEMIATYCZE 2018.06.13

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

               

                Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w prawie własności nieruchomości zabudowanej trzema budynkami służącymi jako pomieszczenia gospodarcze, położonej w Czartajewie gm. Siemiatycze.

Przedmiotem zbycia są następujące części nieruchomości o nr geod. 317/64 (ogólna pow. 0,1532 ha) w Czartajewie gm. Siemiatycze:

       - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1540/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 1/1 - cena wywoławcza wynosi 3730,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1688/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z pomieszczenia gospodarczego nr 2/1 - cena wywoławcza wynosi 4071,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1675/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 3/1 - cena wywoławcza wynosi 4041,00 zł +  obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1688/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 4/1 - cena wywoławcza wynosi 4071,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1688/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 5/1 - cena wywoławcza wynosi 4071,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1495/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 6/1 - cena wywoławcza wynosi 3626,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1495/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 7/1 - cena wywoławcza wynosi 3626,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1495/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 8/1 - cena wywoławcza wynosi 3626,00  zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1477/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 9/1 - cena wywoławcza wynosi 3584,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

     -  Udział w prawie do gruntu wynoszący 1448/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 10/1 - cena wywoławcza
wynosi 3518,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1557/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 11/2 - cena wywoławcza wynosi 3769,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1620/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 12/2 - cena wywoławcza wynosi 3914,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1644/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 13/2 - cena wywoławcza wynosi 3969,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1620/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 14/2 - cena wywoławcza wynosi 3914,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1620/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 15/2- cena wywoławcza wynosi 3914,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1673/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 16/2 - cena wywoławcza wynosi 4036,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1620/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania  z  pomieszczenia gospodarczego nr 17/2 - cena wywoławcza wynosi 3914,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1574/30267 wraz z prawem do wyłącznego korzystania z  pomieszczenia gospodarczego nr 18/2 - cena wywoławcza wynosi 3808,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

         - Udział w prawie do gruntu wynoszący 1650/30267, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z garażu stanowiącego nakład osoby fizycznej - cena wywoławcza wynosi       2216,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.

 

         Prawo do wyłącznego korzystania przez nabywców z pomieszczeń gospodarczych i garażu zostanie uregulowana poprzez dokonanie podziału nieruchomości wspólnej do korzystania.

         Działka o nr geod. 317/64 zabudowana jest 3 budynkami gospodarczymi z 18 lokalami i jednym garażem wolnostojącym. Kształt działki korzystny dla aktualnego sposobu użytkowania. Działka graniczy z gruntami z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. W bezpośrednim sąsiedztwie instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.. Działka nieogrodzona.

               

                Wyżej wymieniona nieruchomość posiada urządzoną KW Nr BI3P/00017571/1. Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siemiatycze zatwierdzonego uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy w Siemiatyczach z dnia 25.10.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2000 r. poz. 468 z późń. zm.), w związku z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), niniejsza działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN1 – Tereny zabudowy jednorodzinnej niskiej intensywności.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 133/643/18 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

               

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium  w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki, zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 16 lipca 2018 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 w pok. 202 II piętro, o godz. 8:00 w dniu
 20 lipca 2018 roku

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 

 

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym ukaże się w gazecie lokalnej (Kurier Podlaski) oraz zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Miasta Siemiatycze, w Urzędzie Gminy Siemiatycze, a także na:

  

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pok. 118  siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /085/ 65 66 543.

 

INFORMACJA DO PRZETARGU

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości, będących przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz.121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

4) złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno - prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

5) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

6) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,

7) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),

8) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,

9) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

10) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu
o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

11) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument,

12) Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

 

                                                                                                                                             PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

                                                                                                                                                          mgr Jan Zalewski

 

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.