Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9748
W sumie: 22363

News

News zdjęcie id 1314

Są pieniądze na kształcenie pracowników w powiecie siemiatyckim

01.02.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski będą przyjmowane od 11.02.2019r.  do 15.02.2019r.

w  sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, pok. 3 ul. Leg. Piłsudskiego 3 17-300 Siemiatycze.
 
Środki KFS przeznacza się na:
a)   kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
b) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
c)  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
d)  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Nabór skierowany jest do pracodawców, którzy spełniają co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS .
Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami,
w 2019 roku środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:
 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie               przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
W ramach KFS mogą być pokryte koszty kształcenia ustawicznego w wysokości 80% całkowitych jego kosztów, 20% kosztów pokrywa pracodawca. W przypadku mikroprzedsiębiorstw z KFS można pokryć 100% kosztów kształcenia ustawicznego. W obu przypadkach łączny koszt szkolenia na jednego uczestnika w danym roku nie może przekroczyć kwoty 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Przy rozpatrywaniu Wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. zgodność działań z co najmniej jednym z ustalonych priorytetów wydatkowania środków KFS – niespełnienie tego kryterium spowoduje, iż Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będzie rozpatrzony negatywnie;
 2. możliwość sfinansowania działań wskazanych we Wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach posiadanych przez tut. Urząd środków KFS –  brak środków KFS spowoduje, iż Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego będzie rozpatrzony negatywnie;
 3. uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego;
 4. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 5. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 6. posiadanie przez realizatora kursu dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 7. posiadanie przez realizatora usługi finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 8. przeznaczenie środków KFS;
 9. okres zatrudnienia i wymiar czasu pracy u danego Pracodawcy przed datą złożenia Wniosku;
 10. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 11. skorzystanie ze środków KFS w roku 2018.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w
Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego
Urzędu Pracy, pok. 30 tel. 85 6566028.
 

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.