Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 10230
W sumie: 164435

News

News zdjęcie id 238

Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2016 roku w zakresie: OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA oraz WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

01.02.2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z póź. zm. )

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2016 roku wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:

- OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.

- WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.

 

1. Rodzaj zadań objętych konkursem.

W ramach zadania z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia mogą być podejmowane następujące działania:

1) promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym takim jak: cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia;

2) wspieranie działalności w zakresie profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobami nowotworowymi:

3) realizacja programów prozdrowotnych.

 

Zadanie z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

1) organizacja i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego,

2) rozwój sportu w Powiecie Siemiatyckim oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu w tym zakresie.

 

Zadania powinny mieć charakter ponadgminny i być skierowane do mieszkańców powiatu siemiatyckiego.

Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta, na który składają się finansowe środki własne, środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego musi stanowić co najmniej 5 % całkowitych kosztów finansowych realizowanego zadania. Środki finansowe własne nie dotyczą wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn, zm.),

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn, zm.) w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c) spółdzielnie socjalne,

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, których działalność statutowa jest zgodna z zadaniami określonymi w ogłoszonym konkursie ofert i które prowadzą działalność na terenie powiatu siemiatyckiego.

 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2016 r.

Na wsparcie realizacji zadań z zakresu: Ochrony i promocji zdrowia przeznacza się kwotę w wysokości - 3.000,00 zł.

 

Na wsparcie realizacji zadań z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przeznacza się kwotę w wysokości - 25.000,00 zł.

 

Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Powiatu, lub zaistnieje konieczność dostosowania do możliwości budżetu Powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

3. Zasady przyznawania dotacji.

1) Do oceny pod względem formalnym i merytorycznym ofert złożonych w ogłoszonym konkursie powołuje się Uchwałą Zarządu Powiatu komisję konkursową.

2) Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, po zapoznaniu się z protokołem komisji.

3) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie i  proponowana przez komisję.

4) Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5) Od Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

6) Podmioty, których oferty zostały wybrane, przedkładają zaktualizowany harmonogram i kosztorys wykonania zadania celem zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania.

7) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25 ).

8) Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania lub trudnych do wyodrębnienia.

9) Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Dodatkowo podmioty zgłaszające oferty zostaną pisemnie powiadomione o decyzji Zarządu Powiatu Siemiatyckiego.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania.

1) Zadanie winno być wykonane od dnia podpisania umowy do 15.12. 2016 r.

2) Terminy i warunki realizacji zadań określone będą w odpowiednich umowach.

3) Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

4) Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

a/ wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

b/ sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.

 

5. Termin i warunki składania ofert.

1) Oferty realizacji zadań należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25); druk do pobrania na stronie internetowej Urzędu, BIP.

2) Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3) Oferty powinny być składane osobiście lub przesłane pocztą na adres wskazany w ogłoszeniu.

4) Każdy projekt na realizację zadania powinien być złożony jako oddzielna oferta.

5) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

a/ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego resortu lub ewidencji,

b/ aktualny statut organizacji,

c/ w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

d/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

6) Wymagane załączniki powinny być złożone w oryginale, w przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

7) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

8) Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych powiatu siemiatyckiego należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2016 r.” do dnia 23.02.2016 r. w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze do godz. 15,00 lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu. Na kopercie należy zamieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z adnotacją określającą nazwę zadania. Oferty, które zostaną złożone lub dostarczone pocztą po tym terminie nie będą rozpatrywane w otwartym konkursie i pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1) Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, który dokonuje wyboru ofert najlepiej, zdaniem Zarządu, służących realizacji zadania.

2) O wyborze oferty składający powiadamiani są pisemnie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

3) Członkowie komisji opiniującej przed przystąpieniem do oceny składają oświadczenia o bezstronności do protokołu komisji. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na brak bezstronności lub interesowności członka komisji opiniującej podlega on wyłączeniu w stosunku do oferty, wobec której dane okoliczności wystąpiły.

4) Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa Uchwała Zarządu Powiatu Siemiatyckiego.

Komisja dokonuje oceny formalno-prawnej ofert, a w szczególności sprawdza ich zgodność i ich treść z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6 poz. 25 z 2011 r.);

5) Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:

a) złożone w formie nie odpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,

b) złożone po terminie,

c) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

e) złożone przez podmiot nieuprawniony,

f) podpisane przez osoby nieupoważnione,

g) oferty organizacji, które w poprzednim roku nie rozliczyły otrzymanych dotacji,

h) niekompletnie wypełnionej.

6) Po odrzuceniu ofert, których treść nie odpowiada wymogom zawartym w ogłoszeniu członkowie komisji dokonują indywidualnej oceny merytorycznej ofert według zatwierdzonych w niniejszym dokumencie kryteriów.

7) Oferty oceniane są punktowo zgodnie z przyjętymi kryteriami.

8) Po zsumowaniu wszystkich kryteriów i uzyskanych przez oferentów punktów, komisja ustala ranking ofert wg punktacji i wybiera najlepsze oferty, proponując wysokość dotacji.

9) Ze swoich prac komisja sporządza protokół, który przekładany jest Zarządowi Powiatu.

10) Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a) merytoryczne – 12 pkt:

- stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania (np. celowość, zakres rzeczowy oferty) – 2 pkt,

- zasięg działania (znaczenie powiatowe lub ponadpowiatowe) – 2 pkt,

- atrakcyjność( np. upowszechnianie jako dobrej praktyki) – 2 pkt,

- nowatorstwo (nowość na danym obszarze, w środowisku działania) – 2 pkt,

- ranga wydarzenia - 2 pkt,

- zgodność z ogłoszeniem konkursowym – 2 pkt.

b) finansowe - 4 pkt, kosztorys powinien zawierać realne, wiarygodne koszty, ściśle związane z realizowanym zadaniem

- koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem – 2 pkt,

- udział środków własnych oferenta – 1 pkt,

- inne źródła finansowania - 1 pkt,

. c) organizacyjne – 2 pkt:

- posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe – profesjonalizm kadry,

d) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu - 2 pkt,

e) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną ( m.in. rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach):

- 1 punkt – pozytywna współpraca,

- 0 punktów – brak wcześniejszej współpracy,

- - 1 punkt – negatywna ocena współpracy (odejmuje 1 pkt).

11) Rozstrzygnięcia konkursu, Zarząd Powiatu Siemiatyckiego dokona w terminie 30 dni od daty zakończenia składania ofert a następnie poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu siemiatyckiego (www.siemiatycze.pl).

 

7. Informacja o zrealizowanych w 2015 r. zadaniach publicznych tego samego rodzaju.

Suma dotacji przyznanych stowarzyszeniom na realizację zadania z zakresu:

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wyniosła – 25 000,00 zł.,

- Promocja i ochrona zdrowia – udzielono dotacji w kwocie: 1 690,00 zł.

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dotację w 2015 r. znajduje się  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.siemiatycze.pl i w BIP.

 

Kwalifikowalność kosztów.

1) Uzyskana przez oferenta dotacja nie może być wykorzystana na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania, a w szczególności na:

- koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa księgowa, obsługa biurowa), utrzymanie biura (np. opłaty czynszowe) itp.,

- zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

- obsługa prawna zadania,

- działalność gospodarcza.

2) Kwota przyznanej dotacji może być przeznaczona na cele bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem np.:

- zakup nagród rzeczowych ( z załączeniem listy osób kwitujących odbiór nagród),

- zakup medali,

- zakup dyplomów,

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania,

- transport uczestników zadania,

- wyżywienie dla uczestników (nie pobierających wynagrodzenia),

- zakwaterowanie dla bezpośrednich uczestników (nie pobierających wynagrodzenia),

- wynajem obiektów (np. sali) niezbędnych do realizacji zadania (z wyjątkiem kosztów wynajmu własnych lub dzierżawionych),

- obsługa sędziowska, medyczna i techniczna zadania.

3) Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,

- są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,

- zostały faktycznie poniesione i są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wraz z dowodem zapłaty),

- zostaną poniesione w ramach realizacji danego zadania, tj. zgodnie z terminem przyjętym w umowie na realizację zadania publicznego.

 

Kontrola realizacji zadań.

1) Kontroli i oceny wykonania zadania i postanowień umowy dokonują upoważnieni według właściwości pracownicy Starostwa Powiatowego w siedzibie Zleceniobiorcy jak i w miejscu realizacji zadania.

2) Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

3) W trakcie czynności kontrolnych sprawdzane są:

a) stopień realizacji zadania,

b) efektywność i rzetelność oraz jakość wykonania zadania,

c) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

d) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

4) Oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie mają obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz.25).

5) W przypadku nie przedłożenia sprawozdania w terminie określonym w umowie, pracownikprzygotowuje pisemne wezwanie do złożenia sprawozdania w terminie 7 dni od datyotrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą do rozwiązania umowy oraz zwrotu dotacji.

 

6) Do sprawozdania końcowego z wykonania zadania, podmiot dotowany dołącza następujące załączniki:

a) kserokopie dokumentów finansowych (rachunków, faktur) dotyczących wydatków finansowych z dotacji Powiatu Siemiatyckiego, potwierdzonych dwustronnie przez wnioskodawcę „Za zgodność z oryginałem”, opisem merytorycznym, uzasadniającym poniesienie wydatku na realizację dotowanego zadania, zatwierdzonym pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, dowody zapłaty za w.w faktury. Wszystkie dowody księgowe powinny być datowane w terminie realizacji zadania,

b) materiały dokumentujące działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. liczby uczestników, oświadczenie wolontariusza, protokoły sędziowskie, protokoły jury, dokumenty potwierdzające odbiór nagród.

7) Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści: „Kwota w wysokości … została pokryta z dotacji udzielonej przez Powiat Siemiatycki, na podstawie umowy z dnia …., nr ….”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 

8) Wszystkie załączone do sprawozdania końcowego kserokopie dokumentów winny być potwierdzone na każdej stronie „Za zgodność z oryginałem”: przez oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta.

9) Środki nie wykorzystane w terminie przewidzianym w umowie, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rzecz Powiatu Siemiatyckiego wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

10) Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać (w związku z realizacją zadania) na plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych itp.) informacji, że zadanie jest dotowane ze środków Powiatu Siemiatyckiego.

Przewodniczący Zarządu

mgr Jan Zalewski

 

Pobierz pełny tekst ogłoszenia.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

Starosta

Marek Bobel

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.