Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 20633
W sumie: 71264

News

News zdjęcie id 468

Odpowiedź na list "Głos w sprawie turbin wiatrowych"

06.09.2016

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drohiczyn

W związku z listem redakcyjnym Krzysztofa Chendoszki pod tytułem „Głos w sprawie turbin wiatrowych” opublikowanym w numerze z 30 sierpnia 2016r. „Kuriera Podlaskiego” - „Głos Siemiatycz” chcemy rzeczowo odnieść się do treści publikacji.

Fakty przedstawiamy w kilku punktach:

1. Rzeczywiście warszawska spółka „FW RAKS” złożyła do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wnioski o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia „Farma Wiatrowa Drohiczyn”. Jednak wpłynęły one 13 i 14 lipca 2016 roku, czyli przed wejściem w życie ustawy „O inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych”, która wprowadziła istotne ograniczenia w zakresie budowy i lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Z uwagi na kompletność złożonych wniosków, zgodnie z artykułem 13 ust. 3 przywołanej ustawy postępowania prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. Obecnie wnioski zostały szczegółowo przeanalizowane. Inwestor w trybie przepisów prawa budowlanego został wezwany do usunięcia nieprawidłowości w załączonych projektach budowlanych. Po upływie wymaganego terminu do ich usunięcia, zostaną podjęte decyzje - w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy. Strony na każdym etapie wydawania decyzji mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem i wnieść swoje uwagi.

2. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy do zadań starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jednak jest to etap ściśle uwarunkowany od wcześniejszych decyzji samorządu gminnego. W całym procesie wydawania decyzji pozwolenia na budowę analizowane jest między innymi: czy planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; czy inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia.

Otóż na podstawie przedstawionych dokumentów wynika, że 22 lipca 2013 roku Burmistrz Drohiczyna wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Farma Wiatrowa Drohiczyn”, na które składa się budowa 13 turbin wiatrowych położonych w obrębie miejscowości Klepacze, Bryki, Narojki, Miłkowice Janki, Miłkowice Paszki, Miłkowice Maćki. Nadmienię iż postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest podstawowym instrumentem oszacowania negatywnych skutków, jakie może nieść za sobą realizacja planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, na środowisko naturalne.

3. Dodatkowo spółka „FW Raks” w przedstawionym wniosku o wydanie pozwolenia na budowę załączyła opinię (z 4 lipca 2016 roku) będącą również w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Drohiczynie odnośnie zgodności planowej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn. W piśmie prezes zarządu Biura Planowania Przestrzennego Łączpol Projekt sp. z o.o. Gdańsk odpowiedzialnego za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania dla gminy Drohiczyn zawarł następujące stwierdzenie cytat: „...W ustaleniach szczegółowych planu dotyczących przeznaczenia terenów i zasad zagospodarowania gminy Drohiczyn dopuszczono budowę i lokalizację obiektów infrastruktury technicznej, między innymi obiektów energetyki. Na terenach gminy Drohiczyn użytkowano rolniczo, oznaczonych w planie miejscowym symbolem R. dopuszcza się lokalizację i budowę obiektów infrastruktury technicznej energetyki, urządzeń technicznych, instalacji energetyki, linii energetycznych, stacji transformatorowo – rozdzielczych, obiektów budowlanych, budowli i urządzeń wykorzystujących energię wiatru. Na terenach o określonym przeznaczeniu dopuszczalna jest lokalizacja obiektów budowlanych i urządzeń technicznych o różnych funkcjach...”.

4. Burmistrz Drohiczyna pismem z 5 lipca 2016 roku poinformował warszawską spółkę „FW RAKS” iż cytat: „...na terenie objętym planem dopuszcza się: budowę lokalnych, rozproszonych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, w tym opartych o źródła odnawialne, wykorzystujące zasoby niskoemisyjne, biogazów, biomasy, energii wodnej, słonecznej, wiatru, geotermalnej, geotermicznej...

Nadmieniamy iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013 roku.

5. Jakiekolwiek zatem obarczanie starosty i wicestarosty siemiatyckiego odpowiedzialnością za ewentualną realizację przedsięwzięć pod nazwą „Farma Wiatrowa Drohiczyn” jest wysoce krzywdzące i niesprawiedliwe. Tym bardziej, że planowana inwestycja nie znajduje się na gruntach należących do Powiatu Siemiatyckiego, a zlokalizowana jest na działkach prywatnych znajdujących się na terenie Gminy Drohiczyn.

Osobiście nie jesteśmy zwolennikami budowy ferm wiatrowych w powiecie siemiatyckim, ale jako organ związany ze złożonymi przez inwestora wnioskami musimy prowadzić postępowanie oraz wydawać wszelkie decyzje zgodne z obowiązującym prawem. Niemniej nie kryjemy swojej opinii, iż to gminy powinny w sposób bardzo racjonalny i przemyślany dopuszczać do lokalizacji przedsięwzięcia, które mogą budzić protesty społeczne.

6. Nadmieniamy iż podczas sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego (28 lipca 2016 roku), głosami radnych z obecnej koalicji rządzącej udało się uchylić uchwałę rady powiatu z 31 sierpnia 2011 roku - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat i 11 miesięcy przez Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie części nieruchomości pod elektrownie wiatrowe (3 lokalizacje na terenie gminy Siemiatycze). Tym samym blokując budowę farm wiatrowych na gruntach będących własnością Powiatu Siemiatyckiego.

Z wyrazami szacunku

Starosta Jan Zalewski

Wicestarosta Marek Bobel

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.