Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5278
W sumie: 22612

News

News zdjęcie id 765

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

10.05.2017

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wólce Nadbużnej gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego.
Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr geod.: 589/55 o pow. 0, 9140 ha – cena wywoławcza 150 000,00 zł + VAT (cena brutto 184 500,00 zł) Posiadająca urządzoną KW Nr BI3P/00017571/1. Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Siemiatycze zatwierdzonego uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy w Siemiatyczach z dnia 25.10.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2000 r. poz. 468 z późń. zm.) niniejsza działka leży w terenie oznaczonym symbolem 3 UT – tereny projektowanych urządzeń turystyczno wypoczynkowych, a w tym hotele, pensjonaty, zabudowa letniskowa, camping. Ponadto przedmiotowa działka leży w terenach Natura 2000 oraz w obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”. Szczegółowe warunki użytkowania terenu w ww. obszarze określają Rozporządzenia: Nr 10/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. oraz Nr 1/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2009 r.


Działka w znacznej części znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i zlokalizowana jest w rejonie km 164,5 rzeki Bug, dla którego rzędna wody o prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat (p=1%) wynosi 118,65 m npm Kr.
Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Działka nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.
Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 64/301/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wólce Nadbużnej, który przeprowadzono w dniu 21 października 2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wólce Nadbużnej, który przeprowadzono w dniu 10 marca 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Cena nieruchomości w drugim przetargu została obniżona w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu do ok. 31%.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki (kwota wadium 18 450,00 zł), zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 12 czerwca 2017 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, w dniu 16 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w pok. 202 II piętro.
Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości. Do ceny działki o nr geod. 589/55 uzyskanej w przetargu zostanie doliczona wartość udziału 6/120 w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki.
Dojazd do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności drogowej na działach 419/5, 419/27, 589/35.


Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Miasta Siemiatycze, w Urzędzie Gminy Siemiatycze, a także na:
- http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
-  http://siemiatycze.pl/
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pok. 117 siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /085/ 65 66 543.

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.