Logo Starostwo Powiatowe Siemiatycze - Przyjazny Urząd

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2674
W sumie: 243366

News

News zdjęcie id 864

Ogłoszenie o I rokowaniach

31.08.2017

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza rokowania po III przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wólce Nadbużnej gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego.

 

Przedmiotem rokowań jest działka oznaczona nr geod.:

589/55 o pow. 0, 9140 ha – cena wywoławcza 132 000,00 zł + VAT (cena brutto 162 360,00 zł)

 

Posiadająca urządzoną KW Nr BI3P/00017571/1. Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siemiatycze zatwierdzonego uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy w Siemiatyczach z dnia 25.10.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2000 r. poz. 468 z późń. zm.) niniejsza działka leży w terenie oznaczonym symbolem 3 UT – tereny projektowanych urządzeń turystyczno wypoczynkowych, a w tym hotele, pensjonaty, zabudowa letniskowa, camping. Ponadto przedmiotowa działka leży w terenach Natura 2000 oraz w obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”. Szczegółowe warunki użytkowania terenu w ww. obszarze określają Rozporządzenia: Nr 10/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. oraz  Nr 1/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2009 r.

                Działka w znacznej części znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i zlokalizowana jest
w rejonie km 164,5 rzeki Bug, dla którego rzędna wody o prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat (p=1%) wynosi 118,65 m npm Kr.

                Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

                Działka nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

                Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 64/301/16 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

                I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wólce Nadbużnej, który przeprowadzono w dniu 21 października 2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

                II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wólce Nadbużnej, który przeprowadzono w dniu 10 marca 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

                III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wólce Nadbużnej, który przeprowadzono w dniu 16 czerwca 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

                Cena nieruchomości w drugim przetargu została obniżona w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu do ok. 31%.

                Cena nieruchomości w rokowaniach została obniżona do ok. 39 % w stosunku do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie  zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku
47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki (kwota zaliczki 16 236,00 zł), zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 9 października 2017 r. W tym dniu kwota zaliczki musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

 

                Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.

Dowód wniesienia zaliczki przez uczestnika rokowań podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem rokowań.

 

Rokowania odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3,         

w dniu 13 października 2017 roku o godz. 10:00 w pok. 202 II piętro.

 

                W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 9 października 2017 r.  do godz. 15:00  w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wólce Nadbużnej gm. Siemiatycze”, złożą pisemne zgłoszenie udziału
w rokowaniach, w Punkcie Obsługi Klienta na adres: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęło jedna zgłoszenie spełniające warunki określone w treści ogłoszenia.
W przypadku zgłoszeń zawierających równorzędne propozycje cenowe komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w rokowaniach podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia rokowań.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Do ceny działki o nr geod. 589/55 uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczona wartość udziału 6/120 w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki.

Dojazd do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności drogowej na działach 419/5, 419/27, 589/35.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Miasta Siemiatycze, w Urzędzie Gminy Siemiatycze, a także na:

http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl
http://siemiatycze.pl/

                Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia rokowań oraz prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy oraz podania przyczyny.

Bliższe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w pok. 117 siedziby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, tel.: /085/ 65 66 543.

 

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem rokowań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

4) złożyć pisemne oświadczenie, że zgłoszeniodawca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno - prawnym przedmiotu rokowań oraz warunkami rokowań i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

5) W rokowaniach można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu rokowań,

6) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w rokowaniach i nabycie nieruchomości,

7) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),

8) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem rokowań, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem rokowań,

9) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na rokowaniach wymagana jest obecność obojga małżonków,

10) W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do rokowań  z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem rokowań ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w rokowaniach,

11) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument,

12) Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

13) Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.

14)Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Jan Zalewski

Starosta

Jan Zalewski

Przyjęcia interesantów

Starostwo Powiatowe

ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel.: (85) 65 66 500
fax: 85 65 66 501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl


           

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.